Tsomo: První absolventka Sluneční školy v Kargyaku

Tsomo je kargyacká dívka, která jako první studentka ukončila osmou třídu ve Sluneční škole. Rozhodla se jít dále studovat, a my ji v tomto rozhodnutí chceme plně podpořit. V současné době není ve vesnici a ani v blízkém okolí vzdělávací zařízení, které by poskytovalo výuku pro studenty devátých a vyšších tříd. A tak po dlouhém zvažování možností, hovorech s otcem, ředitelem Sluneční školy, a dalšími kompetentními osobami padla volba pro Tsomo zcela zásádní a to opustit Zanskar a odejít do Manali.

Volba to nebyla ale vůbec jednoduchá. Ani pro Tsomo, ani pro její okolí. Tsomo nikdy nebyla nejpilnÄ›jší studentkou. ÄŒasto musela místo domácích úkolů pomáhat v domácnosti, odcházet z vesnice daleko za yaky, či pomáhat na poli. Pro studium nebyla pÅ™edurčena. Otec Dawa si na pro tyto účely vybral své tÅ™i syny, a na Tsomo jaksi nezbylo…Její osud mÄ›l být osudem dívky „yako-pasky“, která by pomáhala otci a matce. Ta vÅ¡ak již v rodinÄ› také je a tak otázka Tsomo studia byla otázka čistÄ› finanční.

S otcem Dawou jsme se snažily domluvit skoro dva mÄ›síce. Bohužel, ne moc úspěšnÄ›. Zvrat v jeho rozhodnutí nastal až tehdy, kdy se do vyjednávání o Tsomo osudu zapojit Å™editel Sluneční Å¡koly Chosgyal a Dawu pÅ™esvÄ›dčil, že by Tsomo mÄ›la jít dále studovat.

Tsomo odeÅ¡la z Kargyaku společnÄ› s námi. A kdekdo by se mohl ptát, co si s sebou na studia odnesla. Oblečení, knihy, obrázky, fotky,..? Nebylo toho mnoho. Oblečení to, které mÄ›la na sobÄ›, jeden pár bot na pÅ™ezutí, termosku s Äajem a chapati..na nic ostatního nebylo v batůžku místo.

V Manali na nás čekal již Tsomo starší bratr Chostar, který jednal jménem otce jako Tsomo zástupce, a který nám byl vždy velmi nápomocný. Každý den jsme ráno vyráželi vÅ¡ichni společnÄ› na „vstupní pohovory“. Å kol v Manali a jejím okolí je hodnÄ› a studenti mají z Äeho vybírat. Pro nás vÅ¡ak bylo nÄ›kolik výbÄ›r omezujících bodů, kterých jsme se museli držet. V první Å™adÄ› jsme hledali anglickou Å¡kolu, nikoli hindi, neb Tsomo doposud studovala pÅ™edmÄ›ty jako matematiku, zemÄ›pis, fyziku, dÄ›jepis, atd. v anglickém jazyce a v hindi by  pro ni byla terminologie velmi náročná. Dále jsme posuzovali, zda bude Tsomo muset studovat sanskrit, který se v Zanskaru nevyučuje a pokud by ho začala studovat až od deváté třídy, pravdÄ›podobnÄ›  by musela hodnÄ› bojovat. A v neposlední Å™adÄ› bylo nutné ve vÄ›tÅ¡inÄ› Å¡kol projít srovnávacím vstupním testem.

Po nÄ›kolika dnech tÄ›chto procedur byla unavena nejen Tsomo, ale i její bratr Chostar, který se k celé situaci stavil velmi zodpovÄ›dnÄ›. Nastal čas pro finální rozhodnutí. Snažily jsme se spojit s Kargyakem, abychom celou situaci důkladnÄ› prodiskutovaly s Å™editelem Chosgyalem. Po zvážení vÅ¡ech pro a proti jsme se vÅ¡ichni společnÄ› shodli na DAV Manali School, která snad bude pro Tsomo to nejlepší. Nový Å¡kolní rok ale začíná až v bÅ™eznu a aby naÅ¡e studentka nezahálela, tak jsme ji domluvily soukromé hodiny v pÅ™edmÄ›tech, které bude na nové Å¡kole studovat.

A dále musí jít Tsomo sama. My vÅ¡ak doufáme, že jsme pro ni udÄ›laly to, co bylo v naÅ¡ich silách, že život, který ji čeká bude životem veselým, plným studijních úspÄ›chů….te  huÅ¡ar sil, Tsomo, hey…

Zpět k článkům.