Sluneční škola v novém "gonchi"

Správu školy jsme po dlouhém promýšlení a důkladných a rozsáhlých přípravách předali do rukou obyvatel Kargyaku. Tak by se stručně dala shrnout zásadní změna, kterou Sluneční škola tento rok prošla. Co to ale přesně znamená a co z toho vyplývá? (...)

Správa Å¡koly 
Od zahájení svého provozu v roce 2008 až do letoÅ¡ního listopadu byla Å¡kola pod neustálým dohledem zpravidla českých dobrovolníků. Ti mÄ›li na starost údržbu budovy, koordinaci privátních učitelů a výuku angličtiny, dle potÅ™eby i jiných pÅ™edmÄ›tů. Byli zkrátka zodpovÄ›dní za to, aby ve Å¡kole běželo vÅ¡e jako na drátku. Od nového Å¡kolního roku 2013/14 se o budovu starají a na bezproblémový průbÄ›h dohlíží tÅ™i správci, kteří byli zvoleni vesnicí a odsouhlasení vedením Surye. Kdo naÅ¡i správci jsou? 

Lobsang Jinba, kargyacký truhlář, muž bystrý, zodpovÄ›dný, nápomocný nesmírnÄ›, anglicky plynnÄ› hovořící. Na starost bude mít i pravidelný truhlářský workshop ve Å¡kole. 

Sonam Spalkit, též muž zodpovědný, spolehlivý.
Stanzin Tashi. Zástupce mladé generace Kargyačanů. Budoucnost vesnice. Letos jmenovaný do funkce státního učitele v naší škole. Máme z něj radost.

S naÅ¡imi tÅ™emi muži jsme se od září, kdy byli zvoleni, intenzivnÄ› scházeli, pÅ™ipravovali je na jejich nové funkce, znovu a znovu probírali jednotlivé aspekty fungování Å¡koly a jejich novÄ› nabytou zodpovÄ›dnost za nÄ›.  Lobsang, Spalkit i Tashi svou iniciativou již od počátku prokazují, že Å¡kola je skutečnÄ› v dobrých rukou: v rekordním čase zorganizovali ve vesnici výbÄ›r jačího trusu pro Å¡kolu i privátní učitele, zařídili transport plynových bomb, Å¡kolu i výuku pravidelnÄ› kontrolují.

Po našem odchodu jsme s trojicí správců v pravidelném kontaktu: každý týden se prostřednictvím telefonické relace dozvídáme, je-li vše v pořádku, budova zda stojí, učitelé i žáci že docházejí. Činnost správců, vesnice i privátních učitelů ve všech školních záležitostech je během roku pečlivě monitorována na dálku, o bezproblémovém fungování projektu je nezbytné přesvědčit se bezprostředně i na místě. V létě příštího roku se do Kargyaku vypraví zástupci Surye, aby provedli monitoring, jak se celý nový řád školy osvědčil. Školu jsme do rukou vesničanů předali na zkušební dobu jednoho roku, letní kontrola bude rozhodující pro další postup.

PÅ™estože jsme Å¡kolu fyzicky pÅ™edali, budova je stále majetkem Surye a my nadále plnÄ› zajiÅ¡Å¥ujeme její provoz tím, že financujeme privátní učitele. V letoÅ¡ním roce ukončila docházku ve Sluneční Å¡kole Tsomo – naÅ¡e první absolventka; v příštích letech bude absolventů pÅ™ibývat a Surya bude i nadále své bývalé žáky podporovat ve studiích mimo Kargyak.

Dobrovolníci

PÅ™estože jsme celoroční správu Å¡koly pÅ™edali do rukou zástupců vesnice, chceme i nadále do projektu zapojovat dobrovolníky: jsme si vÄ›domi toho, že dlouhodobÄ›jší přítomnost cizinců a nutnost s nimi komunikovat vytváří pro dÄ›ti podnÄ›tné lingvistické prostÅ™edí a celkovÄ› je rozvíjí. Dobrovolnický pobyt ve Sluneční Å¡kole se oproti pÅ™edeÅ¡lé praxi bude liÅ¡it délkou a náplní: v letních mÄ›sících (červen – září), kdy jsou privátní učitelé zpravidla na dovolené a v rozvrhu tak vzniká prostor pro krátkodobou zmÄ›nu, budou dobrovolníci zajiÅ¡Å¥ovat intenzivní workshopy anglické konverzace, lekce práce s počítačem, případnÄ› kurzy první pomoci.

Učitelé a výuka

Dobrovolnici ze Sluneční Å¡koly sice odeÅ¡li, učitelská posádka tím ale rozhodnÄ› neutrpÄ›la. Naopak, kantorů máme snad nejvíc za celou historii Å¡koly! Jsme bohatší o dva statni učitele: k Siru Chogyalovi, Å™editeli Å¡koly, se pÅ™ipojili Tenzin Norchok (z vesnice Jal, asi 5 hodin cesty od Kargyaku) a Tenzin Tashi, mladý Kargyačan. Oba chlapci letos ukončili bakalářská studia v Džammu, na své učitelské pozice byli jmenovaní v létÄ› a svých funkci se zhostili zodpovÄ›dnÄ› a s iniciativou. Pozorovat tyto naÅ¡e mladíky pÅ™i práci s dÄ›tmi (i v poli:) je čirá radost.

Pilířem výuky ve Sluneční škole jsou ale naši privátní učitelé: díky nim může probíhat vyučování v zimních měsících, kdy mají státní učitelé oficiální prázdniny. I skupina privátních učitelů se rozrostla o dva cleny. Tashi a Tsomo, manželský par z Rariku, vesnice zpoza sedla Shingola, v naší škole zahajují jako učitelé svůj třetí služební rok. K nim přibyl lama Tenzin Dawa, vážený a učený buddhisticky mnich z lungnacké vesnice Kuru (4 hodiny cesty z Kargyaku), který zajisti výuku tibetštiny, zakladu buddhismu a buddhistické filozofie. Jsme rádi, že na tak důležité předměty máme muže z nejpovolanějších.

Kromě buddhistických předmětů se vzdělávací aktivity dětí rozšířily i do prostoru mimo oficiální školní vyučování. Zimní truhlářský workshop měl mimořádný úspěch, a tak jsme se rozhodli zařadit jej do výuky pravidelně. Jednou za měsíc tak budou děti pod Lobsangovým vedením zkoumat taje dřeva a jeho možné tvůrčí zpracování. Každý pátek se potom po vyučování školou rozezní jemný cinkot jehlic a rozkutálí se vlněná klubíčka: Tsomo bude v rámci pletařského workshopu učit děvčata jak plést tradiční zanskarské ponožky, čepice, rukavice a jiné půvabnosti.

Na závěr

Rozhodnutí předat školu Krgyackým nebylo jednoduché a bylo přirozeně doprovázeno mnoha otázkami o kompetencích a schopnostech vesničanů. Ty jsme v daných podmínkách dlouhou dobu pečlivě zkoumali a prověřovali. Jsme přesvědčeni, že stojí za to poskytnout vesničanům prostor jejich vlastní iniciativě, ukázat a umožnit jim cestu k samostatnosti a zodpovědnosti, a že naši Kargyačtí jsou schopni tohoto prostoru zodpovědně využít.

Petra Marešová a Zuzu Hametová

Zpět k článkům.